เกี่ยวกับเรา

มาตรฐานของเราเป็นไปตามกฎกระทรวงด้วยเช่นกัน

และจะมีการแจ้งข่าวสารเหล่านี้เพื่อให้กับผู้รับบริการของเรา

 • ผู้รับบริการหรือผู้แทนต้องได้รับการแจ้งค่าใช้จ่ายในการรับบริการและค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้บริการสมัครใจเข้าร่วม
 • ผู้รับบริการหรือผู้แทนต้องได้รับรู้กระบวนการ ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสุขภาพในปัจจุบัน
 • ผู้รับบริการหรือผู้แทนต้องได้รับรู้หรือมีส่วนร่วมในการวางแผนการดูแลขณะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือกรณีที่เกิดการเจ็บป่วย
 • ผู้รับบริการหรือผู้แทนต้องได้รับรู้ การประสานงานกับพยาบาลที่รับส่งต่อ และการตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลการดูแลในระยะยาวที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงข้อมูลอื่นเกี่ยวกับสุขภาพของผู้รับบริการ
 • ผู้รับบริการควรได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของตนเองและการดูแลตนเองเพื่อการพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมสุขภาพของตนเอง
 • มาตรฐานของพวกเรา
  สร้างตามกฏกระทรวงกำหนดมาตรฐานด้านสถานที่
  ความปลอดภัย และการให้บริการ พ.ศ.2563

  มาตรฐานด้านสถานที่

  จัดให้มีพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เหมาะสมแก่ผู้รับบริการ โดยปลอดจากเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีการแบ่งพื้นที่และสัดส่วนการให้บริการอย่างชัดเจนตามมาตรฐาน โดยมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับประกอบกิจกรรมและสันทนาการ รวมทั้งจัดให้มีหน่วยบริการในด้านต่าง ๆ เช่น การประสานงาน แจ้งเหตุเตือนภัย อำนวยความสะดวก มีการจัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และควบคุมพาหะนำโรค

  บริการดูแลผู้สูงอายุโดยจัดให้มีที่พำนักอาศัย และมีหน่วยงานบริการในการประสาน แจ้งเหตุเตือนภัย อำนวยความสะดวกตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง

  จัดให้มีความกว้างระหว่างเตียงไม่น้อยกว่าเก้าสิบเซนติเมตรตามที่กฎหมายกำหนดไว้

  มาตรฐานด้านความปลอดภัย

  มีลักษณะทั่วไปด้านความปลอดภัย คือ มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลพร้อมใช้งาน มีการติดตั้งป้าย ข้อความ และเครื่องป้องกันเตือนบริเวณพื้นที่เสี่ยงอันตรายเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแก่รับผู้บริการ มีระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ มีสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง นอกจากนี้ ในทุกหนึ่งปีจะมีการฝึกอบรมด้านต่าง ๆ รวมทั้งฝึกซ้อมพนักงานในการป้องกันและระงับอัคคีภัย การช่วยฟื้นคืนชีพ การป้องภันภาวะเสี่ยงและฉุกเฉิน และมีการตรวจสอบระบบความปลอดภัย

  มีลักษณะเพิ่มเติมตามกฎหมาย คือ มีอุปกรณ์ช่วยฟื้นคืนชีพหรืออุปกรณืเปิดทางเดินหายใจ มีสัญญานเรียกฉุกเฉินหรือสัญญาณเตือนภัย และมีเครื่องกระตุกหัวใจ

  มาตรฐานด้านการให้บริการ

  มีการจัดทำทะเบียนประวัติของผู้รับบริการ บันทึกและติดตามการเปลี่ยนแปลงโดยประเมินความต้องการการดูแลและความสามารถในการสื่อสารของผู้รับบริการทุกสามเดือน และให้บริการอย่างสอดคล้องกับผลการประเมินนั้น ๆ มีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและส่งเสริมสัมพันธภาพ โดยจัดให้บริการโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้รับบริการ คือ จัดการอบรมหลักสูตรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันสิทธิและการให้คุ้มครองผู้สูงอายุ และไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้รับบริการต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ผู้รับบริการจะได้รับแจ้งข้อมูลในเรื่องค่าใช้จ่าย และมีส่วนร่วมในการวางแผนการดูแลรักษาพยาบาลของตน

  มีการประสานงานกับสหวิชาชีพในการดูแลด้านการส่งเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูแก่ผู้รับบริการ

  จัดให้มีการประคับแก่ผู้รับบริการตามแผนการรักษาของผู้ประกอบวิชาชีพ และกำหนดสัดส่วนให้มีผู้ให้บริการหนึ่งคนดูแลผู้รับบริการไม่เกินห้าคน