อัตราค่าบริการ

ห้องพิเศษ

อัตราค่าบริการห้องพิเศษเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน

20,000 บาทต่อเดือน

อัตราค่าบริการห้องพิเศษรายวัน

1,200 บาทต่อวัน

ห้องรวม

อัตราค่าบริการห้องพิเศษเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน

18,000 บาทต่อเดือน

อัตราค่าบริการห้องพิเศษรายวัน

900 บาทต่อวัน

สิ่งที่รวมในค่าบริการ ✅

 1. อาหาร 3 มื้อ อาหารว่าง 1 มื้อ
 2. เสื้อผ้าขณะพักในศูนย์ฯ
 3. ซักทำความสะอาดเสื้อผ้า
 4. ทำความสะอาดทุกวัน
 5. ทำกายภาพเบื้องต้น (บางราย)

สิ่งที่

ไม่

รวมในค่าบริการ ❌

 1. ค่ายาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์อื่น ๆ
 2. ค่าแผ่นรองซับ และผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ในกรณีที่คนไข้จำเป็นต้องใช้
 3. ค่าพาหนะรับ-ส่ง ในกรณีที่มีนัดตรวจ ติดตามการรักษา
 4. การดูแลพิเศษ เช่น การเฝ้าเฉพาะบุคคล
 5. ของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ แป้ง แปรงฟัน เป็นต้น
 6. ค่าบริการดูดเสมหะ 1,000 บาท ต่อ เดือน
 7. ค่าบริการให้ออกซิเจน 1,000 บาท ต่อ เดือน
 8. ค่าบริการให้อาหารผ่านสายยาง 4 - 5 มื้อ 2,000 บาท ต่อ เดือน
 9. ค่าบริการเปลี่ยนถุงหน้าท้อง 1,000 บาท ต่อ เดือน
 10. ค่าบริการที่นอนลม 1,000 บาท ต่อ เดือน
 11. ค่าบริการใส่สายสวนปัสสาวะ 1,000 บาท ต่อ เดือน (เปลี่ยนทุก 15 วัน)
 12. ค่าทำแผล 50 บาท ต่อ ครั้ง

หมายเหตุ :

ไม่

สามารถคืนเงินได้

 1. ผู้รับบริการขอกลับออกจากศูนย์ทั้งที่ไม่ครบกำหนดสัญญา
 2. ผู้รับบริการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
 3. ผู้รับบริการเสียชีวิตขณะนอนพักในศูนย์
 4. ผู้รับบริการเสียชีวิตขณะนอนพักในโรงพยาบาล
 5. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเฉพาะการดูแลในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเท่านั้น

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันเข้าพัก

Prepare
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 • สำเนาบัตรประชาชนของญาติและของผู้เข้าพัก

(อย่างละ 1 ชุด)

1
Prepare
 • ประวัติการรักษา

 • ยาประจำตัว

 • บัตรนัดของแพทย์ (ถ้ามี)

2
Prepare
 • ชำระเงินก่อนเข้ารับบริการ

3
Prepare
 • ของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ แป้ง แปรงสีฟัน ยาสระผม หวี น้ำยาบ้วนปาก โลชั่น ทิชชู แพมเพิร์ส แผ่นรองกันเปื้อน

4